آیت الله العظمی مدرسی در راستای انتخابات عراق: با فکر و بر اساس معیارهای درست رأی دهید.

۱۳۹۷/۰۲/۰۹ در اخبار سیاسی، بیانات

آیت الله العظمی مدرسی خطاب به مسؤولین عراق فرمودند: «مسائل مربوط به انتخابات شما را از امنیت عراق و خدمت به مردم غافل نسازد».

همچنین ایشان از کاندیداهای انتخابات پارلمانی عراق خواستند در تبلیغات خود صداقت و صراحت بیشتری داشته باشند.

معظم له در بیانات این هفته خویش عنوان کردند: «انتخابات جزئی از نظام سیاسی عراق است و بر اصول اجتماعی تکیه دارد که بر اساس ارزش‌های حق، عدالت و کرامت شکل گرفته است. در ادامه افزودند: مردم قبل از اینکه به دنبال پاسخگویی مسؤلین باشند، باید در قبال عملکرد خویش مسؤول باشند. چرا که خداوند می‌فرماید: خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا اینکه آنان وضعیت خویش را تغییر دهند».

آیت الله العظمی مدرسی درباره نحوه گزینش افراد دارای صلاحیت و قابل اعتماد در انتخابات فرمودند: «روند رأی به کاندیداها باید با توجه ویژه به ارزش‌های فردی باشد و نه بدون فکر و معیار». ایشان افزودند: «نظام سیاسی و اعتقادات فردی مردم که شامل باورهای مذهبی و میراث تمدن قرن‌های پیشین است، دو ستون اصلی شکل‌گیری جامعه امروز عراق هستند و در جهت برقراری امنیت و آرامش جامعه توجه به این دو اصل اساسی اهمیت بسیاری دارد».