آیت الله العظمی مدرسی بر ضرورت مقابله با اقدامات تفرقه‌انگیز در جامعه عراق تاکید کردند.

۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در اخبار فرهنگی، بیانات

آیت الله العظمی مدرسی علما، متخصصان تعلیم و تربیت و شیوخ عشایر را همچون سپرهایی با قدرت در مقابله با انحرافات و تفرقه برشمردند و بر ضرورت تقویت این نهادهای مهم تاکید کردند و افزودند: «این سپرهای محافظ جامعه، با روشهای گوناگون و عمدی و با هدف تخریب ارزشهای اخلاقی جامعه، مورد آماج حملات قرار میگیرند».

معظمله در ادامه با بیان اینکه این تخریبها در هر زمان با شیوهای جدید طرح ریزی میشود فرمودند: «گاهی با توزیع و پخش مواد مخدر در بین جوانان و گاهی با اشاعه فحشا و انحطاط اخلاقی وارد عمل میشوند. این اقدامات را نباید فقط در راستای نیل به سود اقتصادی برشمرد، بلکه شبکههایی گسترده شبانهروز با هدف فاسد کردن جوانان در تلاش هستند».

آیت الله العظمی مدرسی در بخش دیگری از سخنانشان از حوزههای علمیه، دستاندرکاران تعلیم و تربیت و تمامی شیوخ عشایر خواستند که در مقابل این تهدیدها هشیار باشند وجوانان را نیز آگاه نمایند. و تاکید کردند: «حوزهها باید خود را با چالشهای زمان حال هماهنگ کنند».

معظمله در ادامه ضمن ستایش نقش شیوخ عشایر در تحکیم جامعه عراق از آنها خواستند در مقابل تهدیدات و حملاتی که سعی بر تفرقه در جامعه را دارند، بایستند.

همچنین ایشان وزارت تعلیم عالی در عراق را مورد خطاب قرار داده و فرمودند: «مسئولیت این وزارت تنها در گسترش علم نیست بلکه شامل ترویج الگوهای مناسب تربیتی در کنار دیگر علوم نیز است».