اعلمیت و زنده بودن

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغاعلمیت و زنده بودن

سؤال:

به نظر جنابعالی اعلمیت و زنده بودن مرجع تقلید شرط است؟
جواب:

اقوی این است که تقلید از اعلم واجب نیست. ولی انتخاب شخص برتر از نظر تقوی، علم و توانایی و کارآیی اولی است.
بین فقهای جدید و قدیم مشهور این است که تقلید از مرده جایز نیست و این قول موافق احتیاط است، به خصوص در مسائلی که گمان میرود پیشرفت فقه در آنها موجب اعلمیت زنده نسبت به متوفی باشد.