زنان و مرجعیت

سؤال:

آیا جایز است که زن برای زنان دیگر مرجع تقلید باشد؟
جواب:

مرد بودن از شرایط مرجعیت است.