دروس

تفسیر سوره مبارکه قیامت – جلسه پنجم

۱۳۹۸/۰۳/۰۵

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه قیامت جلسه پنجم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه قیامت – جلسه چهارم

۱۳۹۸/۰۳/۰۴

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه قیامت جلسه چهارم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه قیامت – جلسه سوم

۱۳۹۸/۰۳/۰۳

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه قیامت جلسه سوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه قیامت – جلسه دوم

۱۳۹۸/۰۳/۰۲

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه قیامت جلسه دوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه قیامت – جلسه اول

۱۳۹۸/۰۳/۰۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه قیامت جلسه اول – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه انسان – جلسه پانزدهم

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه انسان جلسه پانزدهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه انسان – جلسه چهاردهم

۱۳۹۸/۰۲/۳۰

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه انسان جلسه چهاردهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه انسان – جلسه سیزدهم

۱۳۹۸/۰۲/۲۹

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه انسان جلسه سیزدهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه انسان – جلسه دوازدهم

۱۳۹۸/۰۲/۲۸

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه انسان جلسه دوازدهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه انسان – جلسه یازدهم

۱۳۹۸/۰۲/۲۷

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه انسان جلسه یازدهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق –