سوره ابراهیم

عنوان تاریخ
تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه اول ۱۳۹۹/۰۲/۰۷