آیا عمل به فتوای مرجع زنده و مرده جایز است؟

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغآیا عمل به فتوای مرجع زنده و مرده جایز است؟

سؤال:

از مقلدین مرجعی بودم که رحلت نمودند و در حال حاضر به حضرت عالی رجوع کردم، آیا عمل به فتوای شما و فتوای مرجع متوفی جایز است؟ آیا عمل به فتوای هر دو (مرجع زنده و متوفی) جایز است؟
جواب:

در مسائلی که اتفاق نظر وجود دارد، عمل به فتوای هر یک از دو مرجع جایز است. و در مسائلی که اختلاف نظر وجود دارد اگر همچنان بر تقلید مرجع متوفی هستید، به فتوای ایشان عمل کنید و اگر به طور کلی از تقلید از ایشان رجوع کردید، باید به فتوای مرجع زنده عمل کنید.