واکسن کرونا

سؤال:

نظر حضرتعالی در مورد واکسن کرونا چیست؟ آیا واکسن زدن واجب است، یا شخص مختار است که خود تصمیم بگیرد؟

جواب:

اگر در عدم واکسن زدن احتمال ضرر بسيار زيادمانند فوتچه برای خود شخص یا افراد دیگر باشد، و واکسن موجود مورد تایید متخصصین امر و مورد اطمينان باشد، زدن آن برای دفع ضرر بسیار، واجب است.