تقلید کردن از غیر اعلم

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغتقلید کردن از غیر اعلم

سؤال:

اگر مکلَّف از مجتهد غیر اعلم تقلید کند، چه حکمی دارد؟
جواب:

بنابراینکه تقلید از اعلم واجب نیست، اعمال شخص صحیح است و گناهی بر او نیست.