تبعیض

سؤال:

آیا تبعیض در تقلید بیش از دو مرجع از مراجع زنده یا مرده جایز است؟
جواب:

تبعیض بین زندگان جایز است به شرطی که از روی هوا و هوس نباشد. اما تقلید از اموات به طور کلی بنا بر قول مشهورجایز نیست.