احتیاط‌های واجب

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغاحتیاط‌های واجب

سؤال:

در احتیاطهای واجب رجوع به مجتهد دیگر جایز است. آیا این جواز قبل از عمل کردن به احتیاط میباشد یا در صورتی که به احتیاط عمل کردم و در بار دوم خواستم به مجتهد دیگر رجوع کنم همچنان جایز است؟
جواب:

در همه حال (رجوع به مرجع دیگر) جایز است.