عدول کردن بدون دلیل

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغعدول کردن بدون دلیل

سؤال:

حکم عدول کردن از تقلید مجتهدی بدون دلیل چیست؟

جواب:

عدول کردن اگر از روی هوا و هوس نباشد جایز است و اعمال مقلد صحیح است.