مجتهد و تأثیرات محیط پیرامون

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغمجتهد و تأثیرات محیط پیرامون

سؤال:

آیا مجتهد تحت تأثیر محیط اطراف قرار می‌گیرد، با علم به اینکه برخی از مجتهدین تحت تأثیر جامعه قرار گرفته و بر آن مبنا فتوا صادر می‌کنند؟

جواب:

مجتهد جامع الشرایط در مقابل تأثیرات محیط و شرایط مقاوم است و فتواهایش تغییر پیدا نمی‌کند، مگر بر اساس تغییر موضوعات.