معنی عناوین ثانویه

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغمعنی عناوین ثانویه

سؤال:

معنی عناوین ثانویه در احکام شریعت چیست؟ و آیا ممکن است روزی جزء احکام اصلی درآیند؟

جواب:

احکام ثانویه، احکام شرعی ضروری هستند که در رتبه‌بندی بعد از احکام اولیه قرار می‌گیرند، مانند حرج و ضرر و یا تیمم بدل وضو در حالت نبود آب و مثال‌های دیگری که در فقه اسلامی آمده‌اند. و احکام ثانویه در فقه به احکام اولیه تبدیل نمی‌شوند.