عمل بدون تقلید

سؤال:

کسی که بدون تقلید از مجتهدی مدتی اعمال خود را انجام دهد، سپس متوجه وجوب تقلید شود و نمی‌داند که اعمال سابقش چگونه بوده است، چه حکمی دارد؟

جواب:

احتیاط آن است اعمالی را که در صحت آن‌ها (بر اساس فتوای مجتهدی که بر او لازم بوده از او تقلید کند) شک دارد، اعاده کند.