احتیاط واجب و مستحب

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغاحتیاط واجب و مستحب

سؤال:

در برخی احکام شریعت با اصطلاحات فقهی مواجه می‌شویم مانند: احتیاط واجب، احتیاط مستحب، تکلیف دراین‌گونه مسائل چیست؟

جواب:

در احتیاط واجب یا باید به احتیاط عمل کند یا به مجتهد زنده دیگری رجوع کرد. و در احتیاط مستحب عمل به آن واجب نیست، بلکه شخص بین عمل به فتوا و عمل به احتیاط مستحب مختار است.