استحباب و قصد رجاء

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغاستحباب و قصد رجاء

سؤال:

تفاوت بین عمل مستحب و عملی که به قصد رجاء (امید به ثواب) انجام می‌گیرد چیست؟ آیا تفاوت در وجود روایت در آن و عدم وجود روایت در این است؟ یا دلیل دیگری دارد؟
جواب:

تفاوت در این است که در عمل مستحب دلیلی مطمئن وجود دارد. ولی عملی که به قصد رجاء انجام می‌گیرد، یا به علت عدم اطمینان به دلیلش است، و یا به علت این است که به استناد قاعده تسامح در ادله سنن، دنبال اطمینان یافتن از دلیل نرفته‌اند.