حکم مضرات

سؤال:

اگر ضرر و زیان چیزی از لحاظ عقلی و علمی ثابت شده باشد ولکن حرام بودن آن از لحاظ شرعی ثابت نباشد، آیا جایز است که آن چیز را حرام کنیم (در صورت اثبات زیان از لحاظ علمی)؟

جواب:

اجتناب از آن چیز واجب است. ولی فتوا دادن به تحریم و یا عدم آن منوط به نظر مجتهد جامع الشرایط است.