تبلیغ برای مرجع

سؤال:

آیا تبلیغ برای یکی از مراجع به صورتی که بگوییم از فلان مجتهد تقلید کنید جایز است؟ برخی از مردم بر تبلیغ مرجع تقلید خود اصرار می‌ورزند و ممکن است که در این ادعا به مراجع دیگر اهانت شود.

جواب:

تبلیغ برای مرجع تقلید جایز است ولی بدون تجاوز و اهانت به مراجع دیگر. مؤمن از بین مراجع جامع الشرایط هر که را بخواهد انتخاب می‌کند.