تدليس در ازدواج

سؤال:

مرد و زنى با هم عروسى كردند و بعد از دخول، شوهر مطلع شد كه زوجه از ماه‌ها قبل از عقد معتاد به مواد مخدر بوده و مى‌باشد. با توجه به اينكه زوجه خود را به عنوان فردى سالم قبل از عقد معرفى نموده بود و حداقل از اين عيب خود سكوت نموده است، خواهشمند است بفرمایيد كه زوج حق فسخ نكاح دارد يا خير؟ در صورت فسخ، آيا زن مستحق مهريه مى‌باشد يا خير؟

جواب:

طبق آنچه در سؤال آمده زوج حق فسخ دارد، و اگر زن تدليس‌كننده بوده (يعنى او به شوهر گفته بوده كه معتاد نيست) مهرى به او تعلّق نمى‌گيرد. و اگر تدليس‌كننده ديگرى بوده، مهر به زوجه تعلق مى‌گيرد و شوهر حق رجوع به تدليس‌كننده را دارد، و اگر تدليسى در كار نبوده مهر بايد به زن داده شود.
به هر ترتيب، اين‌گونه مسائل قضايى است، و بايد توسط حاكم شرع و يا دستگاه قضايى صالح حل و فصل شود.