خوددارى از ازدواج

سؤال:

اگر جوانان از ازدواج خودداری کنند، تکلیف مرجعیت محترم چیست؟

جواب:

بايد جوانان و خانواده‌ها را به ازدواج تشويق كرد و براى برطرف كردن موانع كوشید و مشکلات اجتماعى را كه از ازدواج باز مى‌دارد، حل كرد.