عطرهای صنعتی

سؤال:

آیا استفاده از عطرهای صنعتی (ادکلن) بعد از وضو برای نماز جایز است؟

جواب:

بنا بر نظر اقوی جایز است. و احتیاط مستحب آن است که اگر الکل داشته باشد، اجتناب شود.