حکم پوست مرده

سؤال:

پوست خشک روی لب که در زیر آن پوست جدیدی روییده (مانند پوست لب روزهدار یا فرد تشنه که لبانش خشک شده باشد) حکم میته (مردار) را دارد، یعنی آیا نجس است یا خیر؟ همچنین در مورد پوست خشکی که اطراف بالای ناخن می‌باشد؟

جواب:

اگر پوست را بکنند و جدا کنند نجس است، اما اگر به خودی خود از بدن جدا شود پاک است.