حکم ژلاتین

سؤال:

حکم خوردن ژلاتین حیوانی چیست؟ و آیا بودن ژلاتین در بلاد مسلمین اثری در حکم آن دارد؟

جواب:

هر مادهای که منشأ حیوانی دارد و از کشورهای غیر مسلمان وارد شده باشد، اصل بر حرمت آن است و در صورتی که بازار مسلمانان قابل اطمینان باشد، میتوان روی آن حساب کرد.