نجاست بدن با چرم

سؤال:

حکم چرمی که در بلاد غیر اسلامی ساخته شده باشد چیست؟ و آیا هنگامی که با آب خیس میشود نجس میشود (مانند کفش و…)؟ و آیا نجاست به انسان منتقل میشود؟

جواب:

چرم یاد شده در سؤال نجس است و نجاست با رطوبت سرایت‌کننده منتقل میشود.