چرم‌های وارداتی

سؤال:

آیا در طهارت چرمهای وارداتی از کشورهای غیر مسلمان، احتمال ذبح شرعی چارپایان به دلیل وجود تعداد زیاد مسلمانان در آن کشور مانند هند کفایت میکند؟ و نماز خواندن با این چرمها جایز است؟

جواب:

باید از انجام ذبح شرعی اطمینان حاصل شود.