خشکشویی‌های عمومی

استفتائاتدسته بندی: طهارت و پاکیزگیخشکشویی‌های عمومی

سؤال:

هنگامی که لباسهایی را که بعضی نجس و بعضی دیگر پاک هستند به خشکشوییهای عمومی میبریم و نمیدانیم که به چه صورت لباسها را میشویند، آیا طهارت شرعی حاصل میشود یا خیر؟ و از جهتی دیگر احتمالاً بعضی از لباسهای دیگر نجس باشد و با لباسهای ما در یک جا شسته شود، آیا این لباسها محکوم به طهارت است یا نجاست؟

جواب:

اگر صاحب خشکشویی مسلمان باشد و بگوید که لباسها را تطهیر مینماید، کفایت میکند.