ضمایر مقدس

سؤال:

آیا لمس ضمیری که به ذات الهی برمیگردد مانند (ـه) در (بسمه تعالی) که به ذات الهی اشاره دارد بدون طهارت جایز است؟

جواب:

خیر، جایز نیست.