ازدواج با دو بانوی فاطمی

استفتائاتدسته بندی: ازدواج و خانوادهازدواج با دو بانوی فاطمی

سؤال:

آیا دو همسر فاطمی داشتن در آن واحد رواست؟ بر فرض روا نبودن، آیا این حکم به عقد دائمی اختصاص دارد یا عقد موقت را نیز در بر می‌گیرد، چه یکی از آن دو با عقد موقت باشد یا هر دو؟

جواب:

اقوی جایز بودن این ازدواج است، هرچند که کراهت دارد و در این حکم، میان عقد دائم و موقت تفاوتی وجود ندارد.