حجاب بدن‌نما

سؤال:

آیا در حجاب شرعی جایز است که چیدمان‌هایی همچون کریستال و زیورهای رنگارنگ و تکه‌های شفاف به کار برد که ممکن است برخی از اعضای بدن دیده شود؟

جواب:

لباس شفافی که بدن‌نما باشد، حجاب نیست.