لباس مناسب

سؤال:

چنانچه لباس زن مناسب و پوشاننده تمام بدن باشد، آیا پوشیدن چادر باز هم ضروری است؟

جواب:

واجب، پوشش شرعی کامل است و اینکه تحریک‌آمیز نباشد، امّا از نگاه شرعی، حجاب شکل خاصی ندارد.