غسل و وضو

سؤال:

آیا غسل جنابت از وضو کفایت میکند؟ در صورتی که کفایت کند، اگر غسل کنم آیا وضو باطل میشود؟

جواب:

غسل به جای وضو کفایت میکند. و وضو و غسل باطل نمیشود مگر به یکی از مبطلات.