زن حائض و قرائت قرآن

استفتائاتدسته بندی: خون‌های زنانهزن حائض و قرائت قرآن

سؤال:

حکم خواندن قرآن برای زن در ایام عادت ماهانه چیست؟ و اگر در ماه رمضان عادت ماهانه شد، قرآن خواندن را کنار بگذارد؟

جواب:

خواندن آیاتی که سجده واجب دارند بر زن در ایام عادت ماهانه حرام است و احوط آن است که سورههای دارای سجده واجب را نخواند، ولی خواندن دیگر سورهها اشکال ندارد و مکروه نیست.