حجاب پس از عمره

سؤال:

آیا بر زنی که عمره به جا آورده، واجب است که پس از بازگشت از عمره، حجاب بپوشد، با توجه به اینکه او پیش از عمره بی‌حجاب بوده است؟

جواب:

حجاب، چه پیش از عمره چه پس از عمره بر زن واجب است و اکنون که وی عمره به جا آورده و در پیشگاه خداوند توبه کرده است، باید حجاب و سایر احکام شرعی را رعایت کند.